FinnishEnglish
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on SkillSafari Oy:n (2871609-4); henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2018. Viimeisin muutos 24.08.2018. 
 
1. Rekisterinpitäjä
SkillSafari Oy
Ratavallintie 4 A 10
02760 Espoo
info@skillsafari.io

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Satu Järvinen
satu@skillsafari.io
+358 41 4597871

3. Rekisterin kuvaus
SkillSafarin Asiakas- ja markkinointirekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (Asiakassuhteiden hoito, kehittäminen ja markkinointi
rekisterinpitäjän palvelussa).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

4. Rekisteröitävät
Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja SkillSafarin asiakkaista.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, skype tunnus), www-sivustojen osoitteet.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä siirtää tietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Googlen pilvipalveluissa, minkä vuoksi siirto on välttämätön. Googlen tietosuojapolitiikkaan voi tutustua: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fi 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaiden tietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin tiedot siirretään Internetin välityksellä Googlen palvelinkeskukseen, missä ne suojataan automaattisesti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@skillsafari.io. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@skillsafari.io. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Register and Privacy Statement
This is the Register and Privacy Statement of SkillSafari Ltd (Business ID: 2871609-4), in accordance with the Finnish Personal Data Act (Sections 10 and 24) and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Created on May 10, 2018. Last updated on August 24, 2018.

1. Data Controller
SkillSafari Ltd
Ratavallintie 4 A 10
02760 Espoo
Email: info@skillsafari.io

2. Contact Person Responsible for the Register
Satu Järvinen
Email: satu@skillsafari.io
Phone: +358 41 4597871

3. Description of the Register
SkillSafari’s Customer and Marketing Register

The legal basis for the processing of personal data under the EU General Data Protection Regulation is the data controller’s legitimate interest (managing, developing, and marketing customer relationships within the data controller’s service).
The purpose of processing personal data is to communicate with customers, maintain customer relationships, and conduct marketing activities.
Automated decision-making or profiling is not used with this data.

4. Data Subjects
The register may contain information about SkillSafari’s customers.
The data that may be stored in the register includes: individual’s name, position, company/organization, contact details (phone number, email address, Skype ID), website addresses.

5. Regular Data Sources
The register’s information is primarily obtained from the data subjects themselves. The information stored in the register is collected from the customers through various channels, including messages sent through website forms, emails, phone calls, agreements, customer meetings, and other situations where the customer provides their information.

6. Regular Disclosures and Transfers of Data to Countries Outside the EU or EEA
The data controller transfers data outside the EU/EEA to the United States. The register is stored and processed in Google’s cloud services, which is why the transfer is necessary. You can review Google’s privacy policy at: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en 

7. Principles of Register Protection
Protecting the information of customers is crucial to the data controller. The processing of the register is done with due care, and the data stored in the information systems is appropriately protected. The register data is transmitted via the internet to Google’s data center, where it is automatically secured.
The data controller ensures that the stored data, server access rights, and other information critical to the security of personal data are treated confidentially and only by employees whose job description requires it. All personnel using the register data are bound by confidentiality obligations.

8. Right of Inspection and Right to Request Correction of Data
Every data subject in the register has the right to inspect the information stored about them and to request the correction of any incorrect data or the completion of incomplete data. If a person wishes to check the information about them or request corrections, they should send the request to the data controller at the email address info@skillsafari.io. The data controller may request the person making the request to prove their identity if necessary. The data controller will respond to the customer within the time frame set by the EU data protection regulation (generally within a month).

9. Other Rights Related to the Processing of Personal Data
Data subjects in the register have the right to request the deletion of their personal data (“right to be forgotten”). Data subjects also have other rights under the EU General Data Protection Regulation, such as the right to restrict the processing of their personal data in certain situations. Requests should be sent to the data controller at the email address info@skillsafari.io. The data controller may request the person making the request to prove their identity if necessary. The data controller will respond to the customer within the time frame set by the EU data protection regulation (generally within a month).